Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 15 ) : 2017 - 1.


Het voorstel van voorontwerp van nieuw Boek I Strafwetboek. Na 150 jaar eindelijk tijd om ‘de sprong’ te wagen …

Auteur(s): J. Rozie, D. Vandermeersch, J. De Herdt, M. Debauche, M. Taeymans

Inhoud: De Commissie tot hervorming van het strafrecht, opgericht bij Ministerieel Besluit van 30 november 20151, heeft in de loop van 2016 een voorstel van voorontwerp van een nieuw Boek I van het Strafwetboek opgesteld. In deze bijdrage worden de belangr...


De strijd tegen het terrorisme: een overzicht van de recente wetgevende ingrepen in het straf(proces) recht

Auteur(s): J. Roelandt

Inhoud: In deze bijdrage komen de recente wetgevende ingrepen inzake terrorisme op het gebied van het Belgische straf- en strafprocesrecht aan bod. Drie wetten ter bestrijding van het terrorisme worden op een kritische wijze geanalyseerd. Deze bijdrage bie...


“Komt een terrorist met zijn advocaat bij de dokter …” Mogen of moeten beroepsgeheimhouders spreken?

Auteur(s): S. Royer, F. Verbruggen

Inhoud: In uiteenlopende situaties, van intrafamiliaal geweld en seksueel misbruik tot fiscale fraude en terrorisme, staat het beroepsgeheim op gespannen voet met andere rechtsgoederen. De concrete draagwijdte en praktische toepassing van het beroepsgeheim...


Burgerlijkepartijstelling • Rechtmatig belang

Datum: 15-09-2015

Hof van Cassatie - Cour de Cassation

Inhoud: Een rechtsvordering tot schadevergoeding kan enkel worden toegelaten indien de benadeelde een rechtmatig belang heeft om ze in te dienen. De omstandigheid dat de benadeelde zich in een onrechtmatige toestand bevindt, sluit niet uit dat hij kan boge...


Bescherming persoonlijke levenssfeer • Opnemen van privécommunicaties waaraan men zelf deelneemt zonder medeweten van de andere deelnemers • Art. 8 EVRM • Art. 314bis Sw.

Datum: 17-11-2015

Hof van Cassatie - Cour de Cassation

Inhoud: Noch artikel 8.1 EVRM noch artikel 314bis Sw. belet het louter opnemen van een gesprek zonder medeweten van de andere deelnemers.


Onderzoekshandelingen • Afluisteren • Beschikking • Motivering • Uitlegging

Datum: 22-03-2016

Hof van Cassatie - Cour de Cassation

Inhoud: Geen enkele wetsbepaling belet dat een tapbeschikking uitgelegd wordt door ze in verband te brengen met ermee samenhangende akten zoals de vordering van uitvoering ervan, noch dat eenzelfde motivering een afluistermaatregel zou kunnen verantwoorden...


Bewijs verkregen op basis van ongrondwettelijk bevonden wetgeving inzake dataretentie • Schending art. 8 EVRM • Geen automatische schending art. 6 EVRM • Onrechtmatig verkregen bewijs • Gevolgen

Datum: 19-04-2016

Hof van Cassatie - Cour de Cassation

Inhoud: Het feit dat bewijselementen werden verkregen in strijd met het recht op eerbiediging van het privéleven zoals gewaarborgd door artikel 8 EVRM en artikel 7 Handvest of met het recht op bescherming van persoonsgegevens zoals gewaarborgd door artikel...


Douane en accijnzen • Art. 283 AWDA • Ontvankelijkheid burgerlijke vordering

Datum: 24-05-2016

Hof van Cassatie - Cour de Cassation

Inhoud: De bevoegdheid van de strafrechter om te oordelen over de burgerlijke rechtsvordering tot betaling van de ontdoken rechten veronderstelt dat op het ogenblik van de aanhangigmaking van die burgerlijke rechtsvordering de strafrechter regelmatig is ge...


Eerlijk proces • Art. 6.1 en 6.3.c EVRM • Onmogelijkheid communicatie beklaagde en raadsman • Afwezigheid beklaagde bij behandeling van de zaak • Vertegenwoordiging

Datum: 21-06-2016

Hof van Cassatie - Cour de Cassation

Inhoud: De naleving van het recht om tegenwoordig te zijn bij het tegen hem gevoerde strafproces en te beslissen of hij zichzelf zal verdedigen, al dan niet met bijstand van een raadsman, dan wel zich te laten vertegenwoordigen door een raadsman, moet word...


Strafrechtelijke verantwoordelijkheid rechtspersoon • Art. 2bis V.T.Sv. • Lasthebber ad hoc • Rechtsmiddelen

Datum: 06-09-2016

Hof van Cassatie - Cour de Cassation

Inhoud: Uit de tekst van artikel 2bis V.T.Sv. en de doelstelling van die bepaling een onafhankelijke verdediging van de rechtspersoon te waarborgen vloeit voort dat vanaf zijn aanstelling enkel de lasthebber ad hoc bevoegd is om de rechtspersoon in het str...