Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 14 ) : 2016 - 6.


De wijzigingen aan de bepalingen betreffende het telefonieonderzoek door Potpourri II

Auteur(s): L. Arnou

Inhoud: Op 19 februari 2016 verscheen de wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie, ook wel Potpourri II genoemd, in het Belgisch Staatsblad. In deze bijdrage wordt er gefoc...


Verstek en verzet in jeugdzaken na de Potpourri II-wet

Auteur(s): B. De Smet

Inhoud: Partijen die zijn opgeroepen voor de jeugdrechtbank en niet verschijnen (in persoon of via hun advocaat) kunnen binnen bepaalde voorwaarden en termijnen verzet aantekenen tegen een voor hen ongunstige beslissing. Geldig verzet doet het verstekvonni...


Een praktijkgerichte benadering van de gevolgen van de beperking van de wettelijke mogelijkheden tot internering door de wet van 5 mei 2014 betreffende de internering, zoals gewijzigd bij wet van 4 mei 2016 (Potpourri III)

Auteur(s): H. Heimans, P. Verpoorten

Inhoud: Deze bijdrage betreft een praktijkgerichte benadering van de problematiek die voornamelijk betrekking heeft op de overgangssituatie van personen die geïnterneerd waren op het ogenblik van de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving en thans onder d...


Verjaring • Strafvordering • Schorsing van de verjaring • Bijkomende onderzoekshandelingen • Beperking

Datum: 11-06-2015

Grondwettelijk Hof - Cour Constitutionnelle - Arbitragehof - Cour d'Arbitrage

Inhoud: Artikel 7 van de wet van 14 januari 2013 houdende fiscale en andere bepalingen betreffende justitie, zoals het is gewijzigd bij artikel 3 van de wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie, wordt vernietigd, maar enkel in...


Probatiewet • Opschorting door raadkamer • Verzet door inverdenkinggestelde • Termijn van vierentwintig uur • Hoger beroep bij buitenvervolgingstelling • Termijn van vijftien dagen • Vergelijkbare categorieën • Geen schending • Instemming met de opschorting

Datum: 18-02-2016

Grondwettelijk Hof - Cour Constitutionnelle - Arbitragehof - Cour d'Arbitrage

Inhoud: Het verschil tussen de termijn van vierentwintig uur om verzet aan te tekenen tegen de beschikking van de raadkamer die de opschorting toestaat en de termijn van vijftien dagen die betrekking heeft op het hoger beroep dat is gericht tegen een besch...


Bewijs • Bewijsvoering • Verdachte • Verklaring afgelegd tijdens strafonderzoek zonder bijstand advocaat • Nietigverklaring • Verplichting voor het onderzoeksgerecht • Betrouwbaarheid bewijs • Bewijswaarde • Geen beoordeling door het onderzoeksgerecht

Datum: 16-02-2016

Hof van Cassatie - Cour de Cassation

Inhoud: Noch artikel 47bis, § 6 Sv. noch enige andere wettelijke of verdragsrechtelijke bepaling of enig algemeen rechtsbeginsel verplicht het onderzoeksgerecht om de verklaring die een verdachte tijdens het strafonderzoek heeft afgelegd zonder de bijstand...


Art. 314 Sw. • Toepassingsgebied • Overheidsopdracht bij onderhandelingsprocedure

Datum: 09-03-2016

Hof van Cassatie - Cour de Cassation

Inhoud: Artikel 314 Sw. is niet van toepassing op een overheidsopdracht bij een onderhandelingsprocedure. Dat artikel vereist immers dat de mededinging speelt tussen personen die zich hebben aangemeld naar aanleiding van een openbare offerte, zodat het eri...


Burgerlijkepartijstelling • Taal • Draagwijdte

Datum: 03-05-2016

Hof van Cassatie - Cour de Cassation

Inhoud: De strafvordering wordt ingesteld ingevolge het proces-verbaal dat de onderzoeksrechter opstelt naar aanleiding van de ten overstaan van hem gedane wilsverklaring van de burgerlijke partij. Het proces-verbaal wordt opgesteld in de taal van de recht...


Algemeen rechtsbeginsel • Gerechtelijk onderzoek • Mini-instructie

Datum: 24-05-2016

Hof van Cassatie - Cour de Cassation

Inhoud: Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel van het schriftelijk karakter van het gerechtelijk onderzoek. De beslissing van de onderzoeksrechter om in het kader van een mini-instructie hetzij het dossier terug te zenden aan de procureur des Konings, he...


Art. 211bis Sv. • Overschrijding redelijke termijn • Beoordeling strafverzwaring t.a.v. werkelijk uitgesproken straf

Datum: 20-09-2016

Hof van Cassatie - Cour de Cassation

Inhoud: Er is geen strafverzwaring indien het gerecht in hoger beroep oordeelt dat bij niet-overschrijding van de redelijke termijn een zwaardere straf zou moeten worden opgelegd dan de door de eerste rechter uitgesproken straf, maar dat ter remediëring va...