Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 13 ) : 2016 - 4.


Hink, stap, re-integratie? Stand van zaken met betrekking tot het “recht op re-integratie” voor veroordeelden tot vrijheidsberovende straffen na Potpourri II

Auteur(s): B. Grootaert

Inhoud: In deze bijdrage wordt nagegaan in hoeverre er een recht op re-integratie bestaat voor zij die veroordeeld werden tot vrijheidsberovende straffen. Hiertoe wordt om te beginnen onder meer uiteengezet wat re-integratie precies inhoudt. Verder zullen ...


Potpourri II: de nieuwe regels inzake verstek en verzet in strafzaken

Auteur(s): A. Winants

Inhoud: Op 19 februari 2016 verscheen de wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie, ook wel Potpourri II genoemd, in het Belgisch Staatsblad. In deze bijdrage wordt er gefoc...


Minnelijke schikking • Ingestelde strafvordering • Motivering van de minnelijke schikking • Rechterlijke controle vereist ook controle van de proportionaliteit

Datum: 02-06-2016

Grondwettelijk Hof - Cour Constitutionnelle - Arbitragehof - Cour d'Arbitrage

Inhoud: Artikel 216bis, § 2 Sv. schendt het gelijkheidsbeginsel, in samenhang gelezen met het recht op een eerlijk proces, in zoverre het het Openbaar Ministerie machtigt om via een minnelijke schikking in strafzaken een einde te maken aan de strafvorderin...


Kamer van inbeschuldigingstelling • Gerechtelijk onderzoek • Zuivering van nietigheden • Aanvullende onderzoeksmaatregelen

Datum: 11-02-2015

Hof van Cassatie - Cour de Cassation

Inhoud: De kamer van inbeschuldigingstelling maakt op discretionaire wijze al dan niet gebruik van de bevoegdheden van artikel 235 Sv. om onder meer ambtshalve vervolgingen te gelasten of aanvullend onderzoek te bevelen. Een eventuele weigering moet niet w...


Hoger beroep • Burgerlijkepartijstelling • Devolutieve werking

Datum: 22-04-2015

Hof van Cassatie - Cour de Cassation

Inhoud: In geval van enkel hoger beroep van de burgerlijke partij na een beslissing van vrijspraak en onbevoegdverklaring om kennis te nemen van de burgerlijke vordering, dient de appelrechter na te gaan of het aan die burgerlijke rechtsvordering ten grond...


Art. 6 EVRM • Art. 47bis, § 2, eerste en vierde lid Sv. • Beknopte kennisgeving van de feiten waarover zal worden verhoord • Vereist geen wettelijke omschrijving van de feiten

Datum: 22-04-2015

Hof van Cassatie - Cour de Cassation

Inhoud: Artikel 6.1 EVRM en artikel 47bis, § 2, eerste en vierde lid Sv. vereisen niet dat aan de uitgenodigde persoon de wettelijke omschrijving wordt meegedeeld van de feiten waarvoor de strafvordering tegen hem wordt of zal worden ingesteld.


Strafuitvoeringsrechtbank • Herroeping voorlopige invrijheidstelling met het oog op de verwijdering van het grondgebied • Bepaling datum voor een nieuw verzoek • Ontvankelijk verzet

Datum: 23-02-2016

Hof van Cassatie - Cour de Cassation

Inhoud: De strafuitvoeringsrechtbank die de voorlopige invrijheidstelling herroept, moet in de regel met toepassing van artikel 57 Wet Strafuitvoering in het vonnis de datum bepalen waarop de veroordeelde een nieuw verzoek kan indienen, verplichting die oo...


Art. 429, eerste lid Sv. • Cassatieberoep • Memorie tot staving der middelen • Advocaat houder van het getuigschrift • Art. 425, § 1, tweede lid Sv. • Wegverkeer • Verzachtende omstandigheden • Art. 29, § 4 Wegverkeerswet • Art. 420 Sw.

Datum: 22-03-2016

Hof van Cassatie - Cour de Cassation

Inhoud: Artikel 429, eerste lid Sv. bepaalt onder meer dat de eiser in cassatie zijn middelen slechts kan aanvoeren in een memorie die ondertekend is door een advocaat. Daardoor is het voor het Hof van Cassatie voor een partij niet langer mogelijk zichzelf...


Art. 429, derde lid Sv. • Cassatieberoep • Memorie van antwoord • Advocaat houder van het getuigschrift • Art. 425, § 1, tweede lid Sv.

Datum: 22-03-2016

Hof van Cassatie - Cour de Cassation

Inhoud: Artikel 429, derde lid Sv. bepaalt onder meer dat de verweerder in cassatie zijn antwoord slechts kan aanvoeren in een memorie die ondertekend is door een advocaat. Daardoor is het voor het Hof van Cassatie voor een partij niet langer mogelijk zich...


Algemeen rechtsbeginsel • Non bis in idem • Art. 6 EVRM • Art. 4 Zevende Aanvullend Protocol EVRM • Art. 14.7 BUPO-Verdrag

Datum: 22-03-2016

Hof van Cassatie - Cour de Cassation

Inhoud: Substantieel dezelfde feiten vereisen geen absolute identiteit van feiten. Daarom moet uit de motivering van de rechter die onaantastbaar oordeelt over de ‘idem’, niet alleen blijken dat een feitelijke controle werd uitgevoerd met betrekking tot de...