Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 14 ) : 2016 - 5.


Potpourri III als sluitstuk van de nieuwe interneringswetgeving

Auteur(s): K. Hanoulle

Inhoud: Deze bijdrage analyseert de nieuwe Interneringswet van 2014, inclusief de wijzigingen die Potpourri III heeft aangebracht. Na een inleiding met een overzicht van de wetsgeschiedenis volgt een bespreking van de Interneringswet. De nadruk ligt op de ...


Over ‘toezicht’ en ‘opsporing’ door bijzondere inspectiediensten

Auteur(s): Y. Liégeois, M. Bockstaele

Inhoud: In België bestaat er een veelkleurig lappendeken van bijzondere inspectiediensten, elk geregeld door bijzondere wetten, die gevarieerd zijn qua materiële en geografische bevoegdheid. De meeste van die bijzondere wetten zijn niet gecodificeerd en ge...


Geheim van privécommunicatie en -telecommunicatie • Verbod op afluisteren • Toepassing • Opname door een particulier die aan het gesprek deelneemt • Opname buiten medeweten van de gesprekspartner • Geoorloofd karakter • Bewijs in strafzaken

Datum: 08-01-2014

Hof van Cassatie - Cour de Cassation

Inhoud: Het verbod om van een telecommunicatie kennis te nemen of een telecommunicatie op te nemen is niet van toepassing op de persoon die als deelnemer aan die communicatie de inhoud ervan opneemt, met of zonder toestemming van zijn gesprekspartner. Wann...


Verzoek tot voegen van een ander strafdossier • Beoordeling door de rechter en rechtsmacht jegens het Openbaar Ministerie

Datum: 01-04-2014

Hof van Cassatie - Cour de Cassation

Inhoud: De rechter in strafzaken oordeelt onaantastbaar in feite over de noodzaak, het nut of de raadzaamheid van een door een partij gedaan verzoek tot het laten voegen bij het dossier van een ander strafdossier, maar hij heeft geen rechtsmacht om het Ope...


Verzoek tot voegen van een ander strafdossier • Beoordeling door de rechter

Datum: 15-09-2015

Hof van Cassatie - Cour de Cassation

Inhoud: De rechter in strafzaken oordeelt onaantastbaar in feite over de noodzaak, het nut of de raadzaamheid van een door een partij gedaan verzoek tot het laten voegen bij het strafdossier van een ander strafdossier. Hij kan hierbij in aanmerking nemen o...


Strafsanctie en -vervolging • Tuchtrechtelijke sanctie • Non bis in idem • Strafrechtelijk karakter • Art. 6.1 EVRM • Niet strafrechtelijk naar intern recht • Algemene draagwijdte • Aard en ernst van de bestraffing

Datum: 14-10-2015

Hof van Cassatie - Cour de Cassation

Inhoud: Het non bis in idem-beginsel staat een strafrechtelijke vervolging na een tuchtprocedure niet in de weg wanneer deze niet de kenmerken van een strafrechtelijke vervolging vertoont. In de zin van artikel 6.1 EVRM worden een vervolging en de daaropvo...


Strafuitvoering • Elektronisch toezicht • Gevolg geven aan oproeping door het gerecht

Datum: 01-02-2000

Hof van Cassatie - Cour de Cassation

Inhoud: Hoewel de thuishechtenis onder elektronisch toezicht een wijze van uitvoering van de vrijheidsstraf is, houdt de uitvoering van die maatregel de opvolging in van de veroordeelde door een justitieassistent samen met een controle van zijn komen en ga...


Cassatieberoep • Strafzaken • Termijn voor neerlegging van exploot van betekening van cassatieberoep • Termijn voor neerlegging van memorie

Datum: 03-05-2016

Hof van Cassatie - Cour de Cassation

Inhoud: De termijn van twee maanden voor de neerlegging van het exploot van betekening van het cassatieberoep en van de memorie zoals bedoeld in artikel 429 Sv. betreft twee kalendermaanden.


Autonome probatiestraf • Art. 37octies Sw. • Toepassing • Verslavings- en psychiatrische problematiek

Datum: 03-06-2016

Plaats: Antwerpen

Inhoud: In casu is de autonome probatiestraf aangewezen omwille van de psychiatrische problematiek en een regelmatig de kop opstekende verslaving aan verdovende middelen in hoofde van de beklaagde. Ter invulling van de autonome probatiestraf wordt er evene...


Hoger beroep • Beklaagde • Geen grievenformulier • Geen bijstand van een tolk • Raadsman zonder instructies na het verstrijken van de beroepstermijn • Geen overmacht

Datum: 17-06-2016

Plaats: Antwerpen

Inhoud: Het niet-invullen van het grievenformulier door een beklaagde die voorhoudt geen toegang te hebben gehad tot een tolk, kan niet beschouwd worden als een geval van overmacht wanneer die beklaagde tijdens de behandeling van de zaak in eerste aanleg b...