Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 13 ) : 2017 - 3.


Noopt nieuwe seksuele criminaliteit tot nieuwe seksuele misdrijven?

Auteur(s): A. Dierickx

Inhoud: Het internet biedt ongeziene mogelijkheden om iemands seksuele intimiteit te schenden en iemand seksueel te misbruiken. De drang om jongeren te beschermen resulteerde in de nieuwe strafbaarstellingen van grooming en cyberkinderlokkerij. De drang om...


Ne bis in idem – Toelaatbaarheid van de strafvervolging van een verdachte in een lidstaat na de beëindiging door het Openbaar Ministerie van de tegen hem in een andere lidstaat ingestelde strafprocedure zonder dat een uitgebreid onderzoek heeft plaatsgevonden – Geen beoordeling van de zaak ten gronde

Datum: 29-06-2016

Hof van Justitie - Cour de Justice

Inhoud: Het ne bis in idem-beginsel, dat is neergelegd in artikel 54 SUO, gelezen in het licht van artikel 50 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, moet aldus worden uitgelegd dat een beslissing van het Openbaar Ministerie waarbij de s...


Art. 42, 1° Sw. – Bijzondere verbeurdverklaring van het instrument van het misdrijf – Verplicht karakter – Afbreuk aan de financiële toestand van de persoon aan wie ze is opgelegd – Schending art. 10-11 Gw. en art. 1 Eerste Aanvullend Protocol EVRM

Datum: 09-02-2017

Grondwettelijk Hof - Cour Constitutionnelle - Arbitragehof - Cour d'Arbitrage

Inhoud: Artikel 43, eerste lid Sw. schendt de artikelen 10 en 11 Gw., in samenhang gelezen met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het EVRM, doch enkel in zoverre het de rechter ertoe verplicht de verbeurdverklaring uit te spreken van de zaak ...


Art. 162bis Sv. – Rechtsplegingsvergoeding – Enkel hoger beroep door de burgerlijke partij

Datum: 09-03-2017

Grondwettelijk Hof - Cour Constitutionnelle - Arbitragehof - Cour d'Arbitrage

Inhoud: Indien een burgerlijke partij als enige hoger beroep instelt tegen een vonnis waarbij haar vordering onontvankelijk wordt verklaard nadat de beklaagde op de strafvordering werd veroordeeld, neemt zij het initiatief tot een nieuwe aanleg, ook al hee...


Redelijke termijn – Gedrag van de beklaagde – Hoog aantal ingestelde rechtsmiddelen – Wettige uitoefening recht van verdediging

Datum: 28-09-2016

Hof van Cassatie - Cour de Cassation

Inhoud: De rechter die vaststelt dat de redelijke termijn niet is overschreden, mag dat oordeel niet steunen op het gedrag van de beklaagde, met inbegrip van het hoge aantal door hem ingestelde rechtsmiddelen en procedures in de zaak, zonder dat hij een on...


Hoger beroep – Openbaar Ministerie bij het appelgerecht – Grieven – Termijn van indiening – Verval van het recht tot sturen – Verzwarende omstandigheid bij kort houderschap rijbewijs – Verwittiging door rechter

Datum: 31-01-2017

Hof van Cassatie - Cour de Cassation

Inhoud: Indien het Openbaar Ministerie bij het appelgerecht krachtens artikel 205 Sv. hoger beroep instelt en zijn beroepsgrieven opneemt in het exploot waarbij het zijn rechtsmiddel aan de beklaagde betekent, is aan de verplichting om deze grieven tijdig ...


Hoger beroep – Grieven – Gedetineerde – Overmacht – Termijn van indiening verzoekschrift bij appelgerecht

Datum: 31-01-2017

Hof van Cassatie - Cour de Cassation

Inhoud: Ingeval overmacht een beklaagde heeft belet tijdig een verzoekschrift houdende beroepsgrieven in te dienen, kan de appelrechter de sanctie van het verval van het hoger beroep bepaald in artikel 204 Sv. niet toepassen. De appelrechter oordeelt in fe...


Internering – Wijziging wet tijdens uitvoeringsfase – Beoordeling van geestestoestand en maatschappelijke gevaarlijkheid aan de hand van feit waarvoor hij geïnterneerd werd

Datum: 21-02-2017

Hof van Cassatie - Cour de Cassation

Inhoud: Artikel 5, eerste lid EVRM heeft niet tot gevolg dat een definitief opgelegde interneringsmaatregel niet meer rechtmatig of wettelijk opgelegd is omdat de wet tijdens de uitvoeringsfase wijzigt, waardoor die maatregel in de toekomst niet meer kan w...


Hoger beroep – Verval – Bindende grievenopgave – Grief – Nauwkeurigheid

Datum: 28-02-2017

Hof van Cassatie - Cour de Cassation

Inhoud: Een grief als bedoeld in artikel 204 Sv. is de specifieke aanwijzing door de appellant van een afzonderlijke beslissing van het beroepen vonnis, waarvan hij de hervorming door de appelrechter vraagt. Het is niet vereist dat hij in zijn verzoekschri...


Misbruik van vertrouwen – Aanslag op eigendomsrecht – Stoffelijk overschot – Art. 491 Sw.

Datum: 28-02-2017

Hof van Cassatie - Cour de Cassation

Inhoud: Het misdrijf misbruik van vertrouwen bestraft in essentie de aanslag op het eigendomsrecht van ter bede overhandigde zaken die limitatief in artikel 491 Sw. zijn opgesomd. Het betreft roerende zaken die het voorwerp van een handel kunnen uitmaken e...